Veranderen van Syndic

Draaiboek voor een vlotte verandering van Syndic

1. Bevraag de markt

Vooraleer impulsief te uiten dat een verandering van Syndic zich opdringt informeer je je best over de huidige marktsituatie & markt prijzen.

Start met het lezen van het huidige Syndicus contractr en ga na welke bepalingen het einde van het syndicus mandaat regelen: opzegtermijn , kostprijs (schadevergoeding), enzoverder.

2. Pols even je standpunten met andere mede-eigenaren

Bespreek jouw aandachtspunten met andere mede-eigenaars en pols of er een voldoende groot draagvlak bestaat voor het veranderen van de syndicus.

Je kan daarvoor een informele vergadering organiseren waarbij je een aantal mede-eigenaren uitnodigt om van gedachten te wisselen of ideën en ergernissen te delen.

Neem polshoogte om erachter te komen hoeveel mede-eigenaren van syndicus zouden willen veranderen.

3. Zoek alternatieven voor je huidige syndicus

Je kan alvast via deze site een vrijblijvende informatieaanvraag uitsturen naar verschillende syndici uit je buurt. Geinteresserde Syndici kunnen u dan vrijblijvend contacteren.

Vergeet zeker niet de werkwijze van uw huidige Syndicus te vergelijken met de nieuwe voorstellen! Voldoet de Syndicus aan uw verwachtingen, ziet het er naar uit dat de nieuwe Syndicus uw verwachtingen kan inlossen?

Vraag een précontractuele onderhandelingsfiche: daarin staat welke diensten inbegrepen zijn en welke diensten eventueel bijkomend gefactureerd worden.

4. Vergelijk

Eens je één of meerdere offertes hebt kan je het best een vergelijk starten met hetgeen je nu van jouw syndicus krijgt of juist niet krijgt. 

Via deze link krijg je een handig overzicht mbt de verschillende aandachtspunten.

Syndic met tas expresso

5. Samenvatten gesprekken met mede-eigenaars

Vat de pro’s en de cons samen in een overzichtelijke tabel: spreek af tijdens een informele vergadering en maak een samenvatting van de vergadering die je overmaakt aan de betrokkenen (deelnemers). Zo er een consensus bestaat over een welbepaalde nieuwe Syndicus dringt volgende keuze zich op:

6. Ontslag tijdens een AV of een BAV?

Nu dient er gekozen te worden of het mandaat van de Syndi beïndigd wordt tijdens een jaarlijkse Algemene Vergadering , dan wel tijdens een Bijzondere Algemene vergadering. Volgende keuzes dringen  zich op:

a. Een bijzondere Algemene vergadering bijeenroepen.

Het initiatief om een algemene vergadering bijeen te roepen kan uitgaan van een aantal mede-eigenaars (art. 577-6, §2 BW) . Hiervoor is vereist dat die mede-eigenaars samen ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Zij moeten hun verzoek via een aangetekende brief ter kennis brengen aan de syndicus. De syndicus moet dan binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzenden. Als de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan een van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen

b. Het ontslag van de Syndicus agendereen op de eerst volgende Algemene vergadering

Artikel 577-6 §3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: “De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.” Hieruit kan U dus besluiten dat U tot drie weken voor de periode waarin ieder jaar wordt vergaderd, punten kan toevoegen. Dit kan evenezeer het ontslag van de Syndicus zijn

7. Betrek de nieuwe Syndicus

Vraag in de mate van het mogelijke of de nieuwe aan te stellen syndicus aanwezig kan zijn tijdens de bespreking van dit agendapunt. Zo kan de nieuwe syndicus reeds vragen van andere mede-eigenaren beantwoorden en kan er gestemd worden over het mandaat van de niiuwe syndicus.

Tevens kan dit mandaat bekrachtigd worden. Na de vergadering en de aanstelling zal de nieuwe Syndicus de uittredende contacteren om, zoals wettelijk geregeld, het dossier over te geven.

Vanaf nu beschikt uw gebouw over een nieuwe syndicus!

Syndicvergelijken - Prijs Syndic